Hambakliinik

  • Russian
  • Finnish
  • Eesti
  • English

Oleme avatud: : E-R 8.15-20.00
  Tel. : 6776030, 6776031, 56216158

Privaatsuspoliitika

Vagodent OÜ-l on kohustus kaitsta enda patsientide privaatsust ning tagada turvaline ja seaduslik andmetöötlus. Vagodent OÜ-s kehtivad isikuandmete töötlemise põhimõtted rakenduvad siis, kui patsient on avaldanud soovi kasutada või on juba kasutanud Vagodent OÜ poolt osutatavaid raviteenuseid. Kõik kehtivad põhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigis ja Euroopa Liidus kehtivate õigusaktidega.

I Mõisted

1. Patsient – füüsiline isik, kes on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Vagodent OÜ poolt pakutavaid raviteenuseid.
2. Isikuandmed – igasugune teave otseselt või kaudselt tuvastatava füüsilise isiku kohta.
3. Isikuandmete töötlemine – isikuandmetega igasugune tehtav toiming (sh kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine).
4. Terviseandmed – füüsilise isiku füüsilise ja vaimse tervisega seotud isikuandmed, sealhulgas temale tervishoiuteenuste osutamist käsitlevad andmed, mis annavad teavet tema tervisliku seisundi kohta.
5. Vagodent OÜ (Vagodent) – Sütiste tee 17, Tallinn.

II Üldsätted

2.1 Vagodent rakendab seaduslikke, füüsilisi, infotehnoloogilisi ja organisatsioonilisi abinõusid, et tagada turvaline isikuandmete töötlus.
2.2 Vagodent võib kasutada volitatud töötlejaid. Volitatud töötlejaid rakendavad isikuandmete töötlemisel samu põhimõtteid, mis Vagodent.
2.3 Vagodent kasutab oma ruumide valvamise ja patsientide turvalisuse tagamise eesmärgil turvakaameraid. Täpsem teave Vagodendi registratuuris.

III Isikuandmete kategooriad

Isikuandmed, mida kogume patsiendilt ning registritest on järgnevad:
1. Patsienti tuvastavad isikuandmed – patsiendi nimi; isikukood.
2. Patsiendi kontaktandmed – mobiil; kodune telefon; elukoha aadress; e-post.
3. Patsiendi ravikindlustuse andmed – ravikindlustuse kehtivus Eesti Tervisekassas.
4. Patsiendi terviseandmed – füüsilise isiku füüsilise ja vaimse tervisega seotud isikuandmed, sealhulgas temale tervishoiuteenuste osutamist käsitlevad andmed, mis annavad teavet tema tervisliku seisundi kohta. Patsiendi terviseandmed võivad pärineda nii patsiendilt endalt (sh ka esindajalt) kui ka E-tervisest.

IV Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja alused

Isikuandmete töötlemine Vagodent-s toimub järgnevatel eesmärkidel ning alustel:
4.1 Hambaravi teenuste osutamiseks – ennetamaks ning ravimaks inimeste suuõõne- ja hambahaiguseid.
4.2 Võimaldada patsiendi soovil järelmaksu. Enda kohta käivaid finantsandmeid (sh tegevusala ja töökoht) avaldab patsient vaid järelmaksu soovi korral. Andmete töötlemise kohustus tuleneb krediidiandjate ja -vahendajate seadusest.
4.3 Eesmärgiga viia läbi patsiendi eelneval nõusolekul patsiendi rahulolu uuringuid.

V Isikuandmete edastamine

Vagodent-l on õigus või kohustus edastada patsiendi tuvastavaid isikuandmeid ning kontaktandmeid:
5.1 Ettevõtetele, kellega koostöös pakub Vagodent järelmaksu. Edastamise kohustus tuleneb krediidiandjate ja -vahendajate seadusest ning lepingutest.
5.2 Ettevõtetele, kes pakuvad krediidihaldusteenuseid. Andmed edastatakse vaid juhul, kui patsiendil on Vagodent ees täitmata rahaline kohustus. Andmete edastamise õigus tuleneb võlaõigusseadusest.
5.3 Ettevõtetele ja riigiasutustele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest.

VI Terviseandmete edastamine

Vagodent-l on õigus või kohustus edastada patsiendi terviseandmeid järgnevatele asutustele/ettevõtetele:
6.1 Tervise infosüsteemi (E-tervis). Edastamisele kuulub toimunud visiidi info. Edastamise kohustus tuleneb tervishoiuteenuste korraldamise seadusest.
6.2 Eesti Tervisekassasse edastamisele kuulub visiidi info juhul, kui hambaraviteenuse eest tasub Eesti Tervisekassa. Edastamise kohustus tuleneb ravikindlustuse seadusest ning Vagodent ja Eesti Tervisekassa vahelistest lepingutest.
6.3 Teistele raviasutustele (sh hambalaborid). Edastamisele kuuluvad need terviseandmed, mis on vajalikud, et osutada patsiendile raviteenuseid või valmistada proteetilisi töid.
6.4 Ettevõtetele ja riigiasutustele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb seadusest.

VII Isikuandmete avaldamine

Vagodent poolt kogutud isikuandmeid avaldatakse juhul, kui:
7.1 selleks avaldab soovi patsient või tema seaduslik esindaja.
7.2 avaldamise kohustus tuleneb seadusest.

VIII Andmete säilitamine

8.1 Vagodent säilitab patsientide terviseandmeid 110 aastat alates patsiendi sünnist. Kohustus tuleneb määrusest „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“.

IX Patsiendi õigused

9.1 Tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega (sh saada väljatrükke ja koopiaid enda kohta käivate isikuandmete kohta).
9.2 Taotleda enda kohta käivate isikuandmete parandamist, kui andmed on valed või ebatäpsed.
9.3 Taotleda enda isikuandmete kustutamist, kui seda võimaldab seadus.
9.4 Võtta tagasi enda nõusolek patsientide rahuloleku uuringus osalemiseks.
9.5 Esitada kaebuseid Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn), kui patsient leiab, et isikuandmete töötlemine ei ole kooskõlas kehtivate õigusaktidega ning riivab tema eraelu.

X Andmekaitsespetsialisti kontakt

10.1 Patsiendid võivad pöörduda isikuandmete töötlusega seotud päringute ja kaebustega Vagodent andmekaitsespetsialisti poole telefonil 6776030, 6776031, 56216158; e-posti aadressil info@vagodent.ee või Sütiste tee 17, 13419 Tallinn.

XI Analüütika

11.1 Vagodent.ee kasutab Google analüütikatarkvara ja mõõdab sellega veebilehe külastatavust. Saadud andmed aitavad mõista külastajate käitumist lehel ja selle tulemusena saame muuta kasutust külastajatele mugavamaks. Google analüütikatarkvara kasutab mitmeid küpsiseid, mille abil saame teada, kas veebilehe külastajad on sellel varem viibinud. Kui teie arvutis on sellised küpsised olemas, annab teie veebilehitseja sellest meile teada; kui teil neid aga veel pole, siis pakume neid teie veebilehitsejale. Sel moel on meil võimalik teada saada meie üksikkasutajate arv ja külastamise sagedus. Neid küpsiseid kasutatakse ainult statistika eesmärkidel ja üksikkasutajaid ei ole võimalik nende abil tuvastada. Külastajate isikuandmeid seejuures Google’ile ei edastata. Peamine küpsis, mida Google Analytics kasutab, on „__ga”.

11.2 Muud küpsised – Vagodent.ee lehele on lisatud kolmandate osapoolte sisu (näit. Facebooki küpsised).

11.3 Küpsiste piiramine või loobumine – selleks tuleb seadistada enda veebilehitseja vastava eelistuse järgi.

 
medicredit